ABONELİK

EĞER İSTANBUL'DA YAŞIYORSANIZ
İstanbul, Karaköy’de yer alan ofisimizi (0 212) 245 45 53 numaralı telefondan arayarak isminizi kaydettirebilir, istediğiniz sayıları ücretsiz olarak elden teslim alabilirsiniz.

EĞER İSTANBUL DIŞINDAN ARIYORSANIZ
Talep ettiğiniz sayılar için (0212) 245 45 53 numaralı telefonu arayarak adresinizi yazdırabilirsiniz. (Dergimiz ücretsizdir ancak şehir dışından dergi talep ettiğiniz durumda kargo bedelinin tarafınızdan karşılanması gerekmektedir.)

EĞER KURUMSAL ABONELİK ARIYORSANIZ
Lütfen kurumsal e-posta adresinizi girin. gmail, hotmail vb. uzantılara yanıt veremiyoruz.
(Mah/Sok/Bina bilgileri/Semt)
Stoklarla sınırlıdır.
KVKK Aydınlatma Metni
VERİ SORUMLUSU

D Sinema Destek Sistemleri Limited Şirketi (D Sinema) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususlarına azami önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket ederek; kişisel verilerin toplanması, muhafazası, işlenmesi, mevzuata uygun olarak aktarımı, ne kadar süreyle saklanacağı, veri sahiplerinin hakları vb. gibi sorumlulukların mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulandığını aydınlatmak üzere işbu bilgilendirme metni hazırlanmıştır.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, İŞLEME AMAÇ VE ARAÇLARI

D Sinema, faaliyetlerini sürdürebilmek ve KVKK ile ilgili sair kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda kişisel verileri işleyebilmektedir. Paydaşlarımıza ilişkin kişisel veriler gerek doğrudan gerekse de dolaylı yöntemlerle D Sinema birimleri, internet sitesi, sosyal medya vb. araçlarla yazılı, sözlü veya elektronik şekilde toplanabilir. KVKK kapsamında elde edilen kişisel veriler aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilmektedir:
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından ve ilgili paydaşlardan gelen bilgi ve diğer taleplerin zamanında karşılanabilmesi
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
 • Hukuki işlemlerin icrası ve hukuki süreçlerin takibi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi
 • Bilişim ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Kalite ve standart denetimlerinin ve iyileştirmelerinin yapılabilmesi
 • Kurum ve personel güvenliğinin sağlanabilmesi
 • Ziyaretçi ve toplantı katılımcıları ile ilgili süreçlerde koordinasyonun sağlanması
 • Verilen destek ve hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
 • Her türlü kanal aracılığıyla D Sinema paydaşları ve ziyaretçileri tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde ifade edilen;
 • İlgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasına,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Toplanan kişisel verilerin yurtiçine ve yurtdışına aktarımı durumunda D Sinema, Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde tanımlı hükümlere uygun hareket eder. Bu veriler, D Sinema’nın hizmetlerini daha etkin yürütebilmesi ve hukuki şartları yerine getirebilmesi için zorunlu hallerde ilgili kanun, mevzuat ve protokoller kapsamında yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, ilişkili olunan üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, proje ortakları, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.
KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca D Sinema’ya başvuran ilgili kişiler;
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimlik bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek D Sinema Arapcami Mahallesi, Fermeneciler Cad., No:13 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresine bizzat iletebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı gönderebilirsiniz. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak başvuruda talep edilen husus açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 3 / 3 Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Başvuruya yazılı ya da CD, flash bellek gibi kayıt ortamları vasıtasıyla cevap verilmesi durumunda “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 7. Maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir.


D Sinema’ya aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.